Често задавани въпроси

Необходимо е да имате завършено медицинско образование и валидна диплома, степен бакалавър и да владаеете немски език на ниво В2. За започнали обучението си преди 01.01.2007 е необходимо Удостоверение съгласно Директива 2005/36/ЕС издадено от Министерството на здравеопазването.

Задължително условие, за да започнете работа като медицинска сестра е да владеете немски език на ниво В2. Може да разчитате на нас да ви организираме обучение с частен учител.

Да, необходимо е да имате немски сертификат за владеене на езика TELC, за което ние ще ви съдействаме.

Задължително се провежда интервю на немски език по скайп.

Необходимо е да попълните он-лайн формуляра и да прикачите в pdf формат Вашата актуална автобиография на български език.

  • Копие на лична карта или задграничен паспорт
  • Автобиография на немски език
  • Акт за раждане – ако има промяна в имената ви,трябва да представите всички официални документи за тази промяна. Всички документа трябва да са нотариално заверени.
  • Копие на диплома за висше образование и документа, удостоверяващ всички положени изпити, техните оценки и хорариум (академична справка или приложението към дипломата - ако съдържа и информация за хорариума от учебни часове)
  • Удостоверение за „съответствие“, издадено от Mинистерството на здравеопазването според Директива 2005/36/ЕО за приравняване на Вашата диплома към сега действащата система на обучение. Това удостоверение се изисква само за лицата, започнали своето образование преди 01.01.2007 г.
  • Диплома по немски език от сертифициран езиков център, удостоверяваща ниво на владеене на немски език на ниво B2 и TELC сертификат.
  • Свидетелство за съдимост за чужбина (с дата на издаване не по-стара от 3 месеца)
  • Медицинско свидетелство за започване на работа в чужбина.

Всички документи, които ни представяте трябва да бъдат преведени от заклет преводач на немски език и легаризирани. Документите могат да бъдат представени в оригинал или като нотариално заверение копия. Нотариалната заверка на копията може да направим в Германия.

След като бъдете одобрени се започва процедура по признаване на вашата диплома в Германия. Нашите колеги в Германия имат грижата за това.

Процесът продължава между 6 и 12 седмици, ако всички документи са представени според изискванията.

Вие можете да работите в болници или в домове за възрастни хора.

Разбира се, че може. Ние ще съдействаме да си намерите достатъчно голямо жилище.

След представяне на пълния комплект документи в рамките на 3 месеца /обикновено 6-8 седмици/ ще получите сертификат за признаване на правоспособност за работа като медицнска сестра в Германия.

TOP